Warunki handlowe

  

Oferty

Nasze oferty nie są wiążące.

 

Zamówienie

Zamówienie uważa się za przedstawione tylko po tym, gdy otrzymamy jego formularz w postaci pisemnej. Wszelkie uzupełnienia, zmiany czy porozumienia ustne wchodzą w życie wówczas, gdy zatwierdzimy je pisemnie.

 

Ceny

Wszystkie ceny ustalono na podstawie ceny producenta w warunkach EXW (Kowno, Litwa). Przedstawione ceny obliczono na podstawie obecnej ceny produkcji produktu. Jeżeli ze względu na używane materiały czy niezbędną siłę roboczą cena produktu się zmienia, pozostawiamy prawo do ustalenia cen, które będą stosowane w dniu dostawy produktu.

 

Dostawa zamówienia

Wszystkie koszty dotyczące niniejszego zamówienia ponosi Zamawiający.

 

Warunki opłaty

Faktury można opłacić z 2% rabatem w formie przedpłaty albo w ciągu 30dni (bez zniżki). Zanim nie zostanie dokonana opłata za towar, pozostaje on naszą własnością. Jeżeli dostarczony towar zostaje odsprzedany jeszcze przed dokonaniem ostatniej raty opłaty za niego, Zamawiający powinien zapłacić należną za towar kwotę.

 

Okres dostawy

Okres dostawy może ulec zmianie. Kary za opóźnienia lub roszczeń o odszkodowanie są wykluczone. Odliczenie okresu dostawy rozpoczyna się od dnia, kiedy wysłano potwierdzenie zamówienia i nie wcześniej, niż Zamawiający otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Gwarancje

Udzielamy gwarancji (tzn. płacimy odpowiednią kwotę za towar lub wymieniamy go na nowy) za dostarczony towar, w którym ustalono i udowodniono defekt materiałowy lub produkcyjny. Wszelkie skargi Zamawiającego dotyczące szkody w dostarczonym towarze nie są ważne. Okres gwarancyjny jest ważny w ciągu 12 miesięcy od dnia, kiedy zostaje przekazana cała informacja o poniesionej szkodzie, chyba że uzgodniono inaczej. Taka informacja zostaje przekazana Zamawiającemu w tym samym dniu, kiedy zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia.

 

Rozwój produktu

Bez względu na poniesione przez Zamawiającego koszty związane ze zmianą produktu, nie nabywa on żadnych praw do  nowo stworzonych produktów lub wszelkich urządzeń, których użyto przy produkcji takich produktów (chyba, że ustalono inaczej).

 

Warunek zabezpieczenia

Niniejsze warunki sprzedaży to – podstawa dostawy wszystkich produktów. Wszelkie inne warunki dostawy produktów są stosowane tylko wówczas, jeżeli zatwierdzimy je pisemnie. Niniejsze warunki są stosowane wobec innych zamówień, włączając zamówienia ustne czy ich zmian (jeżeli nawet w niniejszym dokumencie takie wypadki i nie są wskazane).

 

Prawo własności

Dostawca zachowuje wszystkie prawa własności do dostarczonych produktów zanim Zamawiający całkowicie się za nie rozliczy.

 

Jurysdykcja

Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia i przyjęciu od nas takiego zamówienia uznaje się, że Zamawiający i Sprzedawca zawarli Umowę kupna i sprzedaży zgodnie z niniejszymi standardowymi warunkami umowy. Umowa podlega prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z umową (w tym między innymi roszczenia o zapłatę ceny zakupu lub odszkodowania za niewykonanie) będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Wilnie lub Sąd Okręgowy w Wilnie (w zależności od kwoty roszczenia).