Deklaracja w sprawie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

  

ECOLIGHT jako firma odpowiedzialna społecznie i zatrudniająca osoby niepełnosprawne, uznaje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych działaniach oraz traktuje to jako integralną cześć naszej strategii biznesowej.

Niniejsze oświadczenie dotyczące zasad postępowania jest deklaracją naszego zaangażowania. Ma na celu działanie zapobiegające urazom i chorobom oraz ustanowienie i utrzymanie, o ile to możliwe, bezpiecznego systemu pracy oraz bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w trakcie całej naszej działalności. Zobowiązanie to obejmuje całe nasze otoczenie, budynki, operacje i działania, jak i pracowników, podwykonawców i inne osoby, które mogą współpracować z naszym przedsiębiorstwem.

ECOLIGHT zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy będzie promować najlepsze praktyki w ramach naszych działań mając na celu ciągłą poprawę wyników bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę zróżnicowany charakter naszych działań i czynności, uznajemy, że istnieje wiele zagrożeń, które mogą się pojawić i uniemożliwić osiągnięcie naszej polityki. W związku z tym deklarujemy:

 

- Stworzenie i utrzymywanie udokumentowanych celów w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa na wszystkich poziomach całej naszej organizacji.

- Zapewnienie systematycznej identyfikacji zagrożeń oraz oceny i skutecznej kontroli ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, które mogą powstać w wyniku lub związku z naszą działalnością. 

- Zapewnienie informacji, instrukcji, szkolenia i nadzoru, wymaganego do bezpiecznego prowadzenia naszej działalności.

- Zapewnienie wystarczających zasobów, aby sprostać naszym wymaganiom Polityki Intencyjnej.

- Wyznaczenie właściwych osób, które pomagają nam w realizacji naszych ustawowych obowiązków.

- Stworzenie skutecznych systemów umożliwiających komunikację i konsultacje z naszymi pracownikami i innymi osobami, za które jesteśmy odpowiedzialni.

- Przeprowadzenie okresowego przeglądu naszych działań wobec naszych celów Polityki Intencyjnej i obowiązujących norm prawnych.

 

Zarząd Spółki zaakceptował swoją rolę i odpowiedzialność za stosowanie tej polityki w całej naszej działalności. Będzie wspierać zespół BHP w realizacji naszych celów, poprzez swoje działania i podejmowane decyzje.

Ecolight uznaje, że może osiągnąć swoje cele polityczne jedynie przy wsparciu i współpracy naszych pracowników. Dołożymy wszelkich starań, aby wspierać i promować bezpieczne praktyki w pracy zgodne z naszą polityką i wymogami prawnymi, poprzez zaangażowanie i skuteczny rozwój systemów bezpiecznej pracy stworzone we współpracy i udziale naszych pracowników.

Niniejsze oświadczenie dotyczące zasad będzie prezentowane w widocznym miejscu na wszystkich naszych witrynach oraz w miejscach pracy i obowiązków towarzyszących. Warunki realizacji naszej polityki będą dostępne do wglądu na życzenie.

Niniejsza polityka bezpieczeństwa i higieny pracy został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i została przekazana wszystkim pracownikom.

   

   

   

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001. Certyfikaty nr LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.